REGULAMINY

REGULAMIN DLA ZWIEDZAJĄCYCH

1. Zwiedzanie Obiektu Alfa może odbywać się tylko w grupach z wyznaczonym przewodnikiem.

2. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w zwiedzaniu Obiektu Alfa tylko za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych i pod opieką osób dorosłych.

3. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Obrony Narodowej, osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego muszą zgłaszać chęć wejścia na teren wojskowy dwa tygodnie wcześniej. Niezbędne jest podanie imienia, nazwiska, numeru paszportu oraz daty urodzenia.

4. Zwiedzanie Obiektu Alfa odbywa się po uprzedniej imiennej rezerwacji na stronie www.obiektalfa.pl. Płatność realizowana jest za pośrednictwem systemu Przelewy24. Zwiedzanie indywidualne, bez wcześniejszej rezerwacji jest niemożliwe.

5. Zakupione bilety nie podlegają zwrotom.

6. Poza zwiedzaniem Obiekt Alfa oferuje inne usługi, dla których ustalana jest odrębna cena.

7. Wszelkie niezgłoszone próby wejścia, zwiedzania, penetracji Obiektu Alfa stanowią naruszenie prawa.

8. W czasie zwiedzania obiektu zabrania się:

 • wnoszenia toreb, plecaków i innych bagaży;
 • używania telefonów komórkowych;
 • fotografowania, filmowania oraz innych form rejestrowania zwiedzania;
 • palenia tytoniu i używania otwartego ognia;
 • spożywania alkoholu;
 • spożywania posiłków (nie dotyczy uczestników akcji specjalnych);
 • spożywania używek odurzających lub halucynogennych;
 • dotykania urządzeń elektrycznych pod napięciem;
 • samodzielnego otwierania i zamykania drzwi ochronnych;
 • naruszania struktury obiektu lub konstrukcji schronu;
 • dotykania eksponatów wewnątrz schronu, jak również na zewnątrz, w tym samochodów zabytkowych;
 • samowolnego, celowego oddalania się od grupy zorganizowanej;
 • zbliżania się i opierania się o barierkę rampy;
 • wchodzenia na dach schronu;
 • wykonywania innych czynności mogących stanowić zagrożenia dla zdrowia, życia i mienia własnego oraz osób trzecich;
 • pozostawiania śmieci;

9. Obsługa Obiektu Alfa nie odpowiada za rzeczy pozostawione podczas zwiedzania.

10. Obsługa Obiektu Alfa zastrzega sobie prawo do zmiany godzin rozpoczęcia zwiedzania schronu , do ograniczeń w zwiedzaniu obiektu lub jego części oraz odwołania zwiedzania.

11. Jeśli zwiedzanie zostanie odwołane z przyczyn leżących po stronie Obiektu Alfa, należność za bilety może zostać wykorzystana w innym terminie lub zostaje zwrócona poprzez system Przelewy24 w ciągu 7 dni.

12. W przypadku rażącego naruszenia regulaminu przez osobę zwiedzającą, obsługa Obiektu Alfa zastrzega sobie prawo do przerwania zwiedzania bez zwrotu kosztów za bilety.

 

REGULAMIN PŁATNOŚCI INTERNETOWYCH

1. Sprzedaż biletów prowadzi Agencja Artystyczna „Retro-Pasje” Małgorzata Retkowska, 06-500 Mława ul. Narutowicza 19/4 lok.17, zwana dalej Firmą

2. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym a Firmą zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu biletów:

 • zarezerwowania biletów na stronie internetowej www.obiektalfa.pl w zakładce REZERWACJE poprzez wypełnienie formularza, w którym należy wpisać: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer dowodu tożsamości oraz ilość i rodzaj biletów;
 • uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zarezerwowane bilety przelewem bankowym on-line za pomocą systemu Przelewy24;
 • otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail, przesłanego z systemu Przelewy24 oraz potwierdzenia rezerwacji przez administratora strony www.obiektalfa.pl .

3. Przed skorzystaniem z procesu zakupu biletów, Kupujący powinien zapoznać się z Regulaminem znajdującym się w sekcji Regulaminy.  Zakup przez Internet jest równoznaczny z akceptacją  jego treści.

4. Firma nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego Przelewy24.

5. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeśli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła sprzedaż usług w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową, nie podlega ewidencji w kasie fiskalnej, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.

6. Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest dokonanie płatności. Płatność uznaje się za dokonaną z momentem otrzymania przez Firmę informacji o ustanowieniu nowej transakcji w serwisie Przelewy24 i wpływie środków na rachunek Przelewy24.

7. W celu otrzymania faktury VAT Kupujący powinien zgłosić ten fakt  za pomocą poczty elektronicznej na adres agencja@retropasje.pl, podając dane do faktury VAT. Faktura zostanie przygotowana i gotowa do odbioru w Obiekcie Alfa lub przesłana drogą elektroniczną.

8. Za pośrednictwem strony internetowej można kupić jedynie bilety na zwiedzanie indywidualne w cenach podanych na stronie internetowej www.obiektalfa.pl w zakładce CENNIK.

9. Firma zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży przez stronę internetową w każdej chwili, bez podawania przyczyn.

10. Firma nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Kupującego nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.

11. Bilety nie mogą być wymienione na inne opcje niż zostały zakupione.

12. Zakupione bilety nie podlegają zwrotom.

13. Wszelkie reklamacje należy kierować do Firmy. Reklamacje można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres agencja@retropasje.pl. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:

 • dane Kupującego zgodne z danymi podanymi przy dokonywaniu zakupu biletów,
 • datę dokonania transakcji zakupu i numer transakcji,
 • opis przedmiotu reklamacji.

14. Reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w terminie 14 dni od momentu jej zgłoszenia.

15. Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji zostanie przesłana Kupującemu na adres podany w poczcie elektronicznej.

16. Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Firmę danych osobowych Kupującego w celu realizacji zamówienia, kontaktu z Kupującym oraz wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów.

17. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do kontroli przetwarzania danych, które je dotyczą na zasadach określonych w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz. U. 2002 nr 101, poz.926 z późniejszymi zmianami) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204).

 

WAŻNE INFORMACJE DLA ZWIEDZAJĄCYCH

1. Przed przybyciem do Obiektu Alfa należy dokonać rezerwacji  przez stronę www.obiektalfa.pl podając swoje imię i nazwisko, numer dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem oraz nr telefonu.

2. Po zarezerwowaniu biletów otrzymają Państwo maila z linkiem do wykonania płatności. Po wpłynięciu płatności rezerwacja zostaje potwierdzona przez administratora.

3. Przed zwiedzaniem bagaże tj.: plecaki, torby, walizki zostawiamy w depozycie znajdującym się w schronie nieopodal wyjścia.

4. Pieniądze, dokumenty oraz przedmioty wartościowe zabieramy ze sobą.

5. Wyłączamy telefony komórkowe. Młodzież oraz dzieci oddają wyłączone telefony opiekunom lub pozostawiają je w depozycie.

6. Przed wejściem do Obiektu Alfa zakładamy kaski ochronne na głowę. Osoby bez kasków nie będą wpuszczane na teren obiektu.

7. Podczas zwiedzania obowiązuje cisza. Zadajemy pytania dopiero po ukończonej prelekcji przewodnika w danym pomieszczeniu.

8. Obiekt jest w pełni oświetlony wraz z oświetleniem awaryjnym, drogi ewakuacyjne są oznaczone.

9. W okresie letnim wewnątrz Obiektu Alfa panuje temperatura nie przekraczająca 20 st. Celsjusza. W okresie zimowym temperatura może spaść nawet do 5 st.

10. Wszelkie objawy złego samopoczucia, osłabienie, zawroty głowy, mdłości należy BEZZWŁOCZNIE zgłaszać przewodnikowi lub innym osobom z obsługi Obiektu Alfa.

11. Podczas zwiedzania nie wolno zdejmować kasku ochronnego z głowy.

12. W przypadku zdarzeń nadzwyczajnych prosimy bezwzględnie stosować się do wskazówek i poleceń przewodnika.